Yves Klein, on this day

Suor Andreina con l’ex-voto dedicato a Santa Rita da Cascia di Yves Klein
1999
Dalla serie Les Gardes
© Yves Klein, ADAGP, Paris / SIAE, Milano, 2016
© Photo: David Bordes